Lake on Garrity Mountain Meadows near Anaconda Montana

Lake on this Montana land for sale